A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Prognoza Pogody
Rada Gminy
Wójt Gminy
Urząd Gminy
Aktualności
Zespół Interdyscyplinarny
GOPS
WYBORY DO PARLAMENTU EU 2014
Budżet i finanse
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Rady Gminy kadencja 2014-2018
Jednostki podległe
PROJEKTY W GMINIE
Organizacje pozarządowe
Podatki i opłaty lokalne
Strategie gminy
Przetargi
Zapytania ofertowe
Oświadczenia majątkowe
Urzędowa tablica ogłoszeń
Ochrona Środowiska
Oferty inwestycyjne
Majątek Gminy
Druki do pobrania
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP
Treści wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej
Zamierzenia działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Instrukcja obsługi
Programy w zakresie realizacji zadań publicznych
Kontakt
Podstawa prawna działania samorządu
Publicznie dostępne rejestry i wykazy
Rada Gminy - Kadencja 2002-2006
Projektowanie aktów normatywnych
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego
Wybory prezydenckie 2015 r.
Referendum Ogólnokrajowe
Wybory do Sejmu i Senatu
Działalność lobbingowa
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
WYBORY SAMORZADOWE 2010
Wybory uzupełniające do Rady Gminy w kadencji 2010-2014
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wydawaniu żywności w ramach Programu FEAD
» Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2016 r.
» Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Godkowo z dnia 02.01 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 2017 r.
» Informacja o godzinach otwarcia kasy Urzędu Gminy Godkowo dnia 30 grudnia 2016 r.
» Uchwała XXIV/121/2016 Rady Gminy Godkowo z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/107/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2017
 • Aktualności
 • Jak uzyskać świadczenie rodzinne w nowym systemie

  Jak uzyskać świadczenie rodzinne w nowym systemie

  Nowy system świadczeń rodzinnych zmienia dotychczasowe zasady przyznawania świadczeń. Od 1 maja br. będzie można uzyskać zasiłek rodzinny oraz dodatki do tego zasiłku z różnych tytułów oraz świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne). Za wypłacanie świadczeń będą odpowiedzialne różne instytucje.

  Wymagane dokumenty
  Ubiegając się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, należy złożyć: wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Formularz wniosku udostępnia instytucja, która realizuje świadczenia rodzinne. Podstawowe dokumenty, które dołącza się do wniosku to:
  1.uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
  2.skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
  3.gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne - orzeczenie o niepełnosprawności albo umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;
  4.gdy dziecko skończyło 18 rok życia – zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
  5.zaświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny osiągniętego w 2002 r. (zaświadczenia z urzędu skarbowego),
  6.informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;
  7.kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego w Polsce i posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Polsce;
  8.w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, albo kopię aktu zgonu małżonka, lub rodzica dziecka.
  O świadczenia rodzinne może także ubiegać się osoba pełnoletnia ucząca się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich zgonem lub zasądzeniem na jej rzecz alimentów od rodziców. Sytuację taką musi być udokumentować.
  Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku muszą dołączyć:
  1.zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony;
  2.zaświadczenie o co najmniej 6–miesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.
  Przy ubieganiu się o dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - należy dołączyć:
  1.zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych określające datę utraty tego prawa oraz o zarejestrowaniu osoby ubiegającej się o ten dodatek, jako poszukującej pracy.
  2.Gdy osoba pobierała dotąd gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej – decyzję przyznającą ten zasiłek.
  Aby uzyskać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, należy złożyć:
  1.zaświadczenie ze szkoły, ale tylko w przypadku nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
  Aby uzyskać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, do wniosku należy dołączyć:
  1.dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym prze podmiot publiczny;
  2.zaświadczenie o uczęszczaniu dzieci do szkoły;
  3.oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzającym tymczasowe zameldowanie.
  Osoby starające się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego muszą złożyć wniosek wraz z następującymi załącznikami:
  1.orzeczenie o niepełnosprawności, albo
  2.orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo
  3.orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  4.uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.
  Chcąc uzyskać świadczenie pielęgnacyjne należy złożyć wniosek oraz następujące załączniki:
  1.orzeczenie o niepełnosprawności dziecka łącznie ze wskazaniami, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;
  2.zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów.
  Osoby ubiegające się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka składają wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do tego zasiłku.
  Świadczenia rodzinne może uzyskać również osoba, która nie ma stałego miejsca zamieszkania. Do wniosku musi dołączyć dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu. Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych wszczyna organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu.
  W przypadku gdy członek rodziny utracił dochód uzyskiwany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych powinien dołączyć:
  1.zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w 2002 roku;
  2.zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
  Miejsce składania wniosków
  Miejsce składania wniosków uzależnione jest od konkretnej sytuacji wnioskodawcy. Wnioski można składać w urzędzie gminy (pok. nr 10-p. Anna Kabłasz), u pracodawcy, w ZUS, KRUS oraz jednostkach podległych MON, ministrowi sprawiedliwości, szefowi ABW oraz MSWiA. Docelowo od 1 września 2006 r. świadczenia będą przyznawać i wypłacać wyłącznie gminy, a tylko obywatelom państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego przyznawać je będą – samorządy województwa.

  Wzory wniosków w dziale Jak załatwić sprawę


  Data wprowadzenia: 2004-05-16 1137
  Data upublicznienia: 2004-05-16
  Art. czytany: 13552 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: administrator
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  ANR

  OBYWATEL.GOV.PL


  MIKROPORADY.PL


  REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA
  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA-ePUAP  NUMERY


  KONT BANKOWYCH


  Konto główne:BsSztumO/Godkowo 7883090000004500 7820000020


  Opłaty: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych , rolny. leśny, łączne zobowiązanie pieniężne, opłata skarbowa, opłaty adiacenckie, wieczyste użytkowanie, czynsze dzierżawne, sprzedaż mienia gminnego, czynsze za mieszkanie, koncesje alkoholowe.


  _______________________


  Bs Sztum O/Godkowo


  02 8309 0000 0045 0078 2000 0030


  Wpłata wadium przetargowego  Urząd Gminy Godkowo
  14-407 Godkowo


  NIP:582-10-01-575


  REGON: 000532837


  NIP Gminy Godkowo: 578-310-65-26


  REGON Gminy Godkowo: 170748063


  tel. 055/2497210
  fax 055/2497257
  e-mail: sekretariat.godkowo@gmail.com
  Godziny pracy Urzędu
  od poniedziałku - do piątku od 7.15 - do 15.15

  Redaktor: Joanna Kubiak ,tel. 055/2497210,
  e-mail: sekretariat.godkowo@gmail.com
  Redaktor: tel.055/2497210 e-mail: sekretariat@doc.pl